ازمیر

یکی از مهم ترین شهرهای ترکیه از لحاظ تجاری و صنعتی می باشد. این شهر در ساحل دریای اژه واقع شده است. هرسال در این شهر نمایشگاه ها و کنگره های صنعتی، علمی و تجاری متعدد برگزار می شود. در این آثار باستانی همچون برج سنگی در فوچا که متعلق به دوره هخامنشی است قرار دارد.